STATUTUL SINDICATULUI LIBER ZONA HUŞI

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1: Denumirea sindicatului este: SINDICATUL LIBER ÎNVĂȚĂMÂNT ZONA HUŞI (S.L.I.Z.H.).

Art.2: S.L.I.Z.H. este o persoană juridică română înregistrată în Registrul special al Judecătoriei Huşi, judeţul Vaslui, la data de 30.09.1999.

Art.3: S.L.I.Z.H. este organizat pe teritoriul municipiului Huşi şi zonei Huşi şi are sediul în Huşi, str. 1 Decembrie, nr. 11.

Art.4: S.L.I.Z.H. este o organizaţie apolitică care reuneşte prin libera voinţă salariaţi şi pensionari din învăţământ, fără deosebire de naţionalitate, convingeri politice, sex.

CAPITOLUL II: SCOPUL ŞI OBIECTIVELE

Art.5: Obiectivele S.L.I.Z.H. sunt următoarele:

 1. promovează, apără şi luptă pentru ameliorarea drepturilor, intereselor profesionale, sociale, culturale, etc. ale membrilor de sindicat, prevăzute de legislaţia în vigoare şi în Contractele colective de muncă;
 2. asigură asistenţă juridică membrilor de sindicat în cauze civile şi în orice alte cauze care prezumă apărarea drepturilor şi libertăţilor individuale sub toate aspectele.
 3. militează pentru creşterea calităţii şi eficienţei actului educativ, pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale a cadrelor didactice şi a celorlalţi angajaţi din învăţământ şi pentru îmbunătăţirea continuă a standardului de muncă şi viaţă al acestora;
 4. luptă pentru menţinerea locurilor de muncă ale membrilor de sindicat, a drepturilor legate de muncă şi protecţia muncii, a asistenţei şi protecţiei sociale;
 5. se implică în elaborarea unor acte normative privitoare la învăţământ şi în modul de aplicare a acestora;
 6. conlucrează cu organizaţii sindicale judeţene, naţionale şi internaţionale;
 7. unitatea şi creşterea forţei de acţiune a sindicatului zonal şi a grupelor componente, pentru punerea în valoare şi apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale membrilor de sindicat;
 8. aplicarea corectă a legislaţiei privitoare la protecţia muncii, a asistenţei şi protecţiei sociale;
 9. respectarea egalităţii în drepturi a membrilor de sindicat;
 10. apărarea democraţiei şi a drepturilor sindicale;
 11. asigurarea protecţiei liderilor şi a membrilor de sindicat, conform legislaţiei în vigoare şi a Contractului Unic la Nivel de Ramură;
 12. pregătirea liderilor şi a membrilor de sindicat pe probleme specifice activităţii sindicale şi relaţiilor de muncă:
 13. asigurarea sănătăţii şi a refacerii capacităţii de muncă a membrilor de sindicat, prin acordarea unor facilităţi pentru odihnă şi tratament precum şi desfăşurarea unor activităţi turistice, sportive, culturale, etc

CAPITOLUL III: PRINCIPII DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 

Art.6: S.L.I.Z.H. este independent faţă de organele de stat, faţă de partide şi grupări politice, faţă de pa-tronat şi faţă de alte organizaţii.

Art.7: S.L.I.Z.H. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile României, cu prevederile prezentului Statut şi cele ale Contractelor colective de muncă aplicabile.

Art.8: În organele de conducere ale sindicatului nu pot fi aleşi cei care contravin prevederilor Legii Sindicatelor.

CAPITOLUL IV: MODALITĂŢI DE ACŢIUNE

 

Art. 9: Pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor sale, S.L.I.Z.H. va acţiona prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale:

 1. negocierea, concilierea, medierea, arbitrajul;
 2. petiţia, scrisoarea deschisă, protestul.
 3. întrunirea, mitingul, demonstraţia;
 4. interpelarea organelor judeţene sau ale puterii locale şi administraţiei de stat în cazurile în care hotărârile acestora lezează drepturile şi libertăţile membrilor de sindicat.
 5. sesizarea organelor de justiţie în situaţia încălcării drepturilor şi libertăţilor sindicale şi profesionale prevăzute de legislaţia în vigoare dar şi a celor prevăzute în Contractul Colectiv Unic la Nivel de Ramură şi în convenţiile internaţionale ratificate de România;
 6. greva;
 7. orice alte mijloace prevăzute de legislaţia internă sau de convenţiile internaţionale ratificate de statul român.

 

CAPITOLUL V: DOBÂNDIREA ŞI ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU

 

Art.10: Poate deveni membru al unei organizaţii sindicale afiliate S.L.I.Z.H. orice persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are calitatea de angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată într-una din unităţile de învăţământ de pe raza municipiului Huşi şi virează lunar sindicatului contribuţia în valoare de 1% din venitul lunar brut.
 2. să cunoască şi să respecte în totalitate prevederile Statutului L.I.Z.H.

Art.11: Primirea în organizaţia sindicală se face în mod individual,prin libera voinţă a celui care doreşte să devină membru de sindicat.

În momentul primirii în sindicat, membrului de sindicat nu i se percepe nici un fel de taxă de înscriere.

Art.12: Afilierea la S.L.I.Z.H. este incompatibilă cu afilierea la orice

 altă organizaţie Sindicală;

Art.13: Vechimea totală, precum şi vechimea neîntreruptă în sindicat, pot constitui criterii de prioritate în cazul acordării unor drepturi, avantaje şi ajutoare sociale.

      Vechimea în sindicat se păstrează şi în situaţiile în care membrul de sindicat îşi încetează temporar activitatea, pentru unul din următoarele motive: concediul prelungit de boală, concediul pentru creşterea copilului, concentrări în armată, urmarea unor cursuri postuniversitare în ţară sau străinătate, angajarea temporară într-o instituţie de învăţământ din străinătate.

Art.14: Încetarea calităţii de membru de sindicat poate surveni prin:

 1. retragerea din sindicat;
 2. excluderea din sindicat;
 3. dizolvarea sindicatului;

Art.15: Retragerea din sindicat se face pe baza unei cereri scrise, adresată liderului de sindicat din unitatea respectivă de învăţământ.

    În termen de cel mult o săptămână de la primirea cererii de retragere, liderul de sindicat din unitatea şcolară este obligat să înştiinţeze Biroul Permanent al S.L.I.Z.H. despre scoaterea din evidenţă a sindicalistului respectiv.

   Retragerea din sindicat atrage după sine pierderea tuturor facilităţilor acordate de sindicat membrilor săi, iar cotizaţia încasată de S.L.I.Z.H. nu poate face obiectul unei cereri de restituire.

Art.16: Hotărârea de reprimire în sindicat a unei persoane care s-a retras este de competenţa biroului sindicatului din unitatea respectivă.

     Redobândirea calităţii de membru de sindicat cu vechime neîntreruptă se poate face numai dacă persoana în cauză plăteşte cotizaţia restantă pentru toată perioada cât nu a activat în sindicat.

Art.17: Excluderea din organizaţia sindicală se hotărăşte la nivelul unităţii de învăţământ prin vot deschis, cu o majoritate simplă de voturi, pentru următoarele motive:

 1. încălcarea gravă a prevederilor Statutului;
 2. Încălcarea voită a Legii 54/2003 cu privire la organizarea şi funcţionarea sindicatelor.
 3. acţiuni antisindicale grave, care pot prejudicia activitatea şi prestigiul biroului sindical al organizaţiei sau a L.I.Z.H.
 4. refuzul de a achita constant cotizaţia sindicală prevăzută în prezentul Statut.

    Biroul Permanent al S.L.I.Z.H. va analiza cauzele excluderii în prima şedinţă ordinară, având latitudinea de a confirma sau de a infirma hotărârea. Hotărârea Biroului Permanent al S.L.I.Z.H. este definitivă, neputând fi atacată în nici un fel. La analiza circumstanţelor excluderii, în cadrul şedinţei Biroului Permanent vor participa, în mod obligatoriu, persoana exclusă, precum şi membrii biroului organizaţiei din care acesta a făcut parte.

CAPITOLUL VI: DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR DE SINDICAT

Art.18: Membrii de  sindicat au următoarele drepturi:

 1. să-şi organizeze şi să-şi desfăşoare activitatea sindicală pe baza acestui statut sau în cazul organizaţiilor cu statut propriu – pe baza statutului – fără a contraveni prevederilor Statutului L.I.Z.H.
 2. să-şi aleagă în mod liber reprezentanţii în Consiliul Zonal al L.I.Z.H.
 3. să participe la luarea tuturor hotărârilor Consiliului Zonal, prin reprezentanţii lor.
 4. să înainteze Consiliului Zonal propuneri, amendamente, măsuri, recomandări şi să-şi susţină opiniile.
 5. să fie asistaţi la negocierea şi încheierea Contractelor Individuale de Muncă
 6. să beneficieze în mod egal de facilităţile obţinute de L.I.Z.H.
 7. să primească asistenţă juridică gratuită în vederea soluţionării unor incidente ivite ca urmare a încălcării de către administraţie a drepturilor şi intereselor
 8. să primească, în condiţii deosebite, ajutoare materiale din fondurile sindicatului. Cuantumul ajutoarelor vor fi prevăzute în Regulamentul Intern.
 9. să fie compensaţi material pentru contribuţia adusă la buna desfăşurare a activităţii de sindicat.
 10. să fie informaţi operativ şi obiectiv asupra tuturor acţiunilor şi activităţilor L.I.Z.H. şi să participe la acţiuni de instruire sindicală.
 11. membrii de sindicat aflaţi în concediu medical, concediu pentru creşterea copilului sau în concediu fără plată nu plătesc cotizaţia în perioada respectivă, fără a-şi pierde calitatea de membru de sindicat.
 12. alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art.19: Membrii de sindicat au următoarele îndatoriri:

 1. să cunoască şi să respecte statutul L.I.Z.H.
 2. să achite lunar cotizaţia stabilită de Consiliul Zonal.
 3. să participe şi să susţină activ L.I.Z.H. în lupta unită pentru apărarea drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat.
 4. să nu întreprindă acţiuni de natură a aduce prejudicii L.I.Z.H. sau organizaţiei din care fac parte.

CAPITOLUL VII: ORGANELE DE CONDUCERE, DURATA MANDATULUI, ATRIBUŢII, MODUL DE ALEGERE ŞI REVOCARE

Art.20: Organele de conducere ale S.L.I.Z.H sunt următoarele:

 1. Conferinţa Zonală;
 2. Consiliul Zonal;
 3. Biroul Permanent;

Art. 21: Organul superior de conducere este Conferinţa Zonală care se convoacă o dată la 5 ani, în sesiune ordinară. Conferinţa Zonală poate fi convocată şi în sesiune extraordinară, ori de câte ori este nevoie. Convocarea Conferinţei Zonale întră în competenţa Consiliului Zonal, la propunerea a cel puţin ¾ din numărul membrilor săi.

Art. 22: Conferinţa Zonală este constituită din delegaţi  desemnaţi de organizaţiile sindicale afiliate, potrivit normei de reprezentare şi este statutară în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total al delegaţilor. Norma de reprezentare este stabilită de Consiliul Zonal, în funcţie de numărul de  membri de sindicat pentru care s-a achitat cotizaţia în ultimele 12 luni anterioare datei Conferinţei Zonale.

Art.23: Membrii Biroului Permanent şi ai Comisiei de Cenzori sunt delegaţi de drept la Conferinţa Zonală.

Art.24: Conferinţa Zonală adoptă hotărâri cu majoritate simplă.

Art.25: Data, locul, norma de reprezentare şi ordinea de zi se stabilesc cu cel puţin 45 de zile înaintea desfăşurării.

Art.26: Conferinţa Zonală are următoarele competenţe:

 1. analizează activitatea L.I.Z.H.şi a organelor de conducere.
 2. stabileşte obiectivele şi direcţiile de acţiune ale L.I.Z.H. pe termen mediu şi lung.
 3. aprobă, amendează sau modifică Statutul L.I.Z.H.
 4. alege individual şi pe funcţie, prin vot secret, cu majoritate simplă, în etape succesive, membrii Biroului Permanent.
 5. alege comisia de cenzori.

Art. 27: Pentru funcţii de conducere pot candida lideri din unităţile de învăţământ care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

 1. Sunt delegati la Conferință;
 2. Respectă legislația în vigoare și Statutul S.L.I.Z.H.;
 3. Sunt cadre didactice titulare/salariate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
 4. Nu sunt membri al niciunui partid sau grupare politică;
 5. Nu dețin funcții de conducere în învățământ sau administrație publică;
 6. Fac dovada parcurgerii unui curs de management educational sau sindical;
 7. Sunt membri ai Consiliului Zonal de cel puţin 5 ani.

Mandatul celor aleşi este de 5 ani.

Art. 28: Nu pot candida pentru ocuparea unei funcții în Biroul Permanent, persoane care prin pensionare pentru limită de vârstă nu pot duce la sfârșit mandatul de  5 ani.

Art. 29:Organul de conducere între conferinţe este Consiliul Zonal care este constituit din reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate care au cel puţin 15 membri de sindicat, în care sunt incluşi de drept membrii Biroului Permanent.

La şedinţa Consiliului Zonal pot participa fără drept de vot şi reprezentanţii unităţilor de învăţământ care au mai puţin de 15 membri de sindicat. Consiliul Zonal  este statutar constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu majoritate simplă, prin vot deschis, cu excepţiile prevăzute de prezentul statut.

Art.30: Consiliul Zonal se întruneşte, de regulă, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui sau a Biroului Permanent.

Art.31: Consiliul Zonal are următoarele competenţe:

 1. a) asigură conducerea S.L.I.Z.H. între conferinţe.
 2. b) suspendă sau eliberează din funcţie orice membru din conducerea S.L.I.Z.H. şi numeşte un înlocuitor interimar până la convocarea Conferinţei.
 3. c) duce la îndeplinire hotărârile Conferinţei Zonale.
 4. d) elaborează obiectivele S.L.I.Z.H. pe termen mediu şi lung.
 5. e) analizează şi hotărăşte asupra apelurilor, moţiunilor şi propunerilor organizaţiilor sindicale afiliate.
 6. f) hotărăşte declanşarea conflictelor de muncă şi modalităţile de desfăşurare a lor.
 7. g) aprobă cererea de afiliere de noi organizaţii.
 8. h) aprobă execuţia bugetară pe anul precedent şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul următor.
 9. i) aprobă cuantumul ajutoarelor materiale.
 10. j) propune Conferinţei Zonale modificări ale statutului.
 11. K) convoacă Conferinţa Zonală.
 12. l) elaborează şi aprobă Regulamentul Intern.
 13. m) hotărăşte afilierea sau retragerea S.L.I.Z.H. din organizaţiile judeţene sau naţionale.
 14. n) orice alte atribuţii stabilite de Conferinţa Zonală sau de Regulamentul propriu.

Art.32:Între şedinţele Consiliului Zonal, conducerea S.L.I.Z.H. este asigurată de Biroul Permanent.

Biroul Permanent este alcătuit din 3 membri aleşi de Conferinţa Zonală pe următoarele funcţii:

 1. Preşedinte;
 2. Vicepreşedinte;
 3. Secretar executiv;

   Atribuţiile membrilor pe departamente şi pe domenii sunt reglementate în Regulamentul Intern.

Art.33: Persoanele alese în funcţii de conducere în Biroul Permanent nu pot ocupa în acelaşi timp şi funcţia de lider de sindicat în unitatea de învăţământ.

Art. 34: Biroul Permanent este statutar constituit doar în prezenţa celor trei membri, hotărârile se iau în consens.

Art. 35: Biroul Permanent se întruneşte bilunar şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui.

Art.36: Biroul Permanent are următoarele competenţe:

 1. a) asigură conducerea S.L.I.Z.H. între şedinţele Consiliului Zonal.
 2. b) informează Consiliul Zonal asupra stadiului îndeplinirii hotărârilor.
 3. c) asigură şi răspunde pentru derularea execuţiei bugetare.
 4. d) hotărăşte pentru convocarea Consiliului Zonal.
 5. e) desemnează reprezentanţii S.L.I.Z.H. în diverse organisme de interes sindical sau profesional.
 6. f) hotărăşte asupra problemelor de personal şi salarizare a personalului S.L.I.Z.H. precum şi a indemnizaţiilor şi premiilor acordate membrilor organelor de conducere şi salariaţilor, în raport cu activitatea depusă.
 7. g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul Zonal.

Art.37: Activitatea Biroului Permanent este coordonată de către preşedinte care are şi următoarele atribuţii:

 1. a) reprezintăS.L.I.Z.H. în raport cu terţe persoane juridice sau fizice.
 2. b) reprezintă interesele S.L.Z.H. în raporturile cu federaţiile sau confederaţiile sindicale, cu sindicatele judeţene, cu patronatul, instituţiile statului, partidele politice şi mass-media.
 3. c) aprobă cheltuielile financiare ale S.L.I.Z.H.
 4. d) informează Biroul Permanent asupra stadiului realizării programului de acţiune stabilit.
 5. e) convoacă Biroul Permanent şi Consiliul Zonal.
 6. f) conduce delegaţiile S.L.I.Z.H. la negocieri sau în dialogul cu conducerile altor structuri sindicale sau deleagă această atribuţie unui alt membru al Biroului Permanent.
 7. g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul Zonal sau Biroul Permanent.

Art.38: Comisia de cenzori este formată din 3 membri, dintre care unul este preşedinte. Comisia de cenzori este aleasă de către Conferinţa Zonală.

Art.39: Comisia de cenzori verifică anual activitatea economică şi financiară aS.L.I.Z.H. şi informează Consiliul Zonal şi Conferinţa Zonală.

CAPITOLUL VIII: PATRIMONIUL S.L.I.Z.H.

 

Art.40: Patrimoniul S.L.I.Z.H. este compus din bunuri mobile şi

 imobile:

 1. a) cotizaţia lunară a membrilor de sindicat.
 2. b) donaţii, sponsorizări.
 3. c) mijloace de inventar.

CAPITOLUL IX: COMASAREA, DIZOLVAREA, DISTRIBUIREA ŞI LICHIDAREA S.L.I.Z.H.

 

Art.41: Comasarea sau dizolvarea S.L.I.Z.H. poate fi hotărâtă de Conferinţa Zonală, care este statutară în prezenţa a cel puţin ¾ din numărul delegaţilor,conform normei de reprezentare.

Hotărârile se iau cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi.

Art. 42: Conferinţa Zonală hotărăşte asupra patrimoniului S.L.I.Z.H.