PRIMA PAGINA
ISTORIC
HOTARARI I.S.J.
STATUT
GHID
CONTACT
ANUNTURI
LEGISLATIE
IMAGINI
DIVERSE
GRUPE SINDICALE
NEWSLETTER
REVISTA PRESEI
METODOLOGII L.E.N.


 

STATUTUL SINDICATULUI LIBER ZONA HUȘI

 

 

 

CAPITOLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

 

Art.1: Denumirea sindicatului este SINDICATUL LIBER ZONA HUȘI (S.L.Z. H.).

Art.2: S.L.Z.H. este o persoană juridică română înregistrată în Registrul special al Judecătoriei Huși, județul Vaslui, la data de 30.09.1999.

Art.3: S.L.Z.H. este organizat pe teritoriul municipiului Huși și zonei Huși și are sediul în Huși, str. 1 Decembrie, nr. 11.

Art.4: S.L.Z.H. este o organizație apolitică care reunește prin libera voință salariați și pensionari din învă-țământ, fără deosebire de naționalitate, convingeri politice, sex.

 

 

CAPITOLUL II: SCOPUL ȘI OBIECTIVELE

 

Art.5: Obiectivele S.L.Z.H. sunt următoarele:

a)     promovează, apără și luptă pentru ameliorarea drepturilor, intereselor profesionale, sociale, culturale, etc. ale membrilor de sindicat, prevăzute de legislația în vigoare și în Contractele colective de muncă;

b)    asigură asistență juridică membrilor de sindicat în cauze civile și în orice alte cauze care prezumă apărarea drepturilor și libertăților individuale sub toate aspectele.

c)     militează pentru creșterea calității și eficienței actului educativ, pentru îmbunătățirea pregătirii profesionale a cadrelor didactice și a celorlalți angajați din învățământ și pentru îmbunătățirea continuă a standardului de muncă și viață al acestora;

d)    luptă pentru menținerea locurilor de muncă ale membrilor de sindicat, a drepturilor legate de muncă și protecția muncii, a asistenței și protecției sociale;

e)     se implică în elaborarea unor acte normative privitoare la învățământ și în modul de aplicare a acestora;

f)     conlucrează cu organizații sindicale județene, naționale și internaționale;

a)     unitatea și creșterea forței de acțiune a sindicatului zonal și a grupelor componente, pentru punerea în valoare și apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale membrilor de sindicat;

b)    aplicarea corectă a legislației privitoare la protecția muncii, a asistenței și protecției sociale;

c)     respectarea egalității în drepturi a membrilor de sindicat;

d)    apărarea democrației și a drepturilor sindicale;

e)     asigurarea protecției liderilor și a membrilor de sindicat, conform legislației în vigoare și a Contractului Unic la Nivel de Ramură;

f)     pregătirea liderilor și a membrilor de sindicat pe probleme specifice activității sindicale și  relațiilor de muncă:

g)    asigurarea sănătății și a refacerii capacității de muncă a membrilor de sindicat, prin acordarea unor facilități pentru odihnă și tratament precum și desfășurarea unor activități turistice, sportive, culturale, etc

 

 

CAPITOLUL III: PRINCIPII DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

 

Art.6: S.L.Z.H. este independent față de organele de stat, față de partide și grupări politice, față de pa-tronat și față de alte organizații.

Art.7: S.L.Z.H. își desfășoară activitatea în conformitate cu legile României, cu prevederile prezentului Statut și cele ale Contractelor colective de muncă aplicabile.

Art.8: În organele de conducere ale sindicatului nu pot fi aleși cei care contravin prevederilor Legii Sindicatelor.

 

 

 

CAPITOLUL IV: MODALITĂȚI DE ACȚIUNE

 

Art. 9: Pentru realizarea scopurilor și obiectivelor sale, S.L.Z.H. va acționa prin următoarele mijloace specifice luptei sindicale:

a)     negocierea, concilierea, medierea, arbitrajul;

b)    petiția, scrisoarea deschisă, protestul.

c)     întrunirea, mitingul, demonstrația;

d)    interpelarea organelor județene sau ale puterii locale și administrației de stat în cazurile în care hotărârile acestora lezează drepturile și libertățile membrilor de sindicat.

e)     sesizarea organelor de justiție în situația încălcării drepturilor și libertăților sindicale și profesionale prevăzute de legislația în vigoare dar și a celor prevăzute în Contractul Colectiv Unic la Nivel de Ramură și în convențiile internaționale ratificate de România;

f)     greva;

g)    orice alte mijloace prevăzute de legislația internă sau de convențiile internaționale ratificate de statul român.

 

 

CAPITOLUL V: DOBÂNDIREA ȘI ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEMBRU

 

Art.10: Poate deveni membru al unei organizații sindicale afiliate S.L.Z.H. orice persoană care îndeplinește următoarele condiții:

a)     are calitatea de angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată într-una din unitățile de învățământ de pe raza municipiului Huși și virează lunar sindicatului contribuția în valoare de 1% din venitul lunar brut.

b)    să cunoască și să respecte în totalitate prevederile Statutului S.L.Z.H.

Art.11: Primirea în organizația sindicală se face în mod individual,prin libera voință a celui care dorește să devină membru de sindicat.

În momentul primirii în sindicat, membrului de sindicat nu i se percepe nici un fel de taxă de înscriere.

Art.12: Afilierea la S.L.Z.H. este incompatibilă cu afilierea la orice altă organizație Sindicală;

Art.13: Vechimea totală, precum și vechimea neîntreruptă în sindicat, pot constitui criterii de prioritate în cazul acordării unor drepturi, avantaje și ajutoare sociale.

      Vechimea în sindicat se păstrează și în situațiile în care membrul de sindicat își încetează temporar activitatea, pentru unul din următoarele motive: concediul prelungit de boală, concediul pentru creșterea copilului, concentrări în armată, urmarea unor cursuri postuniversitare în țară sau străinătate, angajarea temporară într-o instituție de învățământ din străinătate.

Art.14: Încetarea calității de membru de sindicat poate surveni prin:

a)     retragerea din sindicat;

b)    excluderea din sindicat;

c)     dizolvarea sindicatului;

Art.15: Retragerea din sindicat se face pe baza unei cereri scrise, adresată liderului de sindicat din unitatea respectivă de învățământ.

    În termen de cel mult o săptămână de la primirea cererii de retragere, liderul de sindicat din unitatea școlară este obligat să înștiințeze Biroul Permanent al S.L.Z.H. despre scoaterea din evidență a sindicalistului respectiv.

   Retragerea din sindicat atrage după sine pierderea tuturor facilităților acordate de sindicat membrilor săi, iar cotizația încasată de S.L.Z.H. nu poate face obiectul unei cereri de restituire.

Art.16: Hotărârea de reprimire în sindicat a unei persoane care s-a retras este de competența biroului sindicatului din unitatea respectivă.

     Redobândirea calității de membru de sindicat cu vechime neîntreruptă se poate face numai dacă persoana în cauză plătește cotizația restantă pentru toată perioada cât nu a activat în sindicat.

Art.17: Excluderea din organizația sindicală se hotărăște la nivelul unității de învățământ prin vot deschis, cu o majoritate simplă de voturi, pentru următoarele motive:

a)      încălcarea gravă a prevederilor Statutului;

b)    Încălcarea voită a Legii 54/2003 cu privire la organizarea și funcționarea sindicatelor.

c)     acțiuni antisindicale grave, care pot prejudicia activitatea și prestigiul biroului sindical al organizației sau a S.L.Z.H.

d)    refuzul de a achita constant cotizația sindicală prevăzută în prezentul Statut.

    Biroul Permanent al S.L.Z.H. va analiza cauzele excluderii în prima ședință ordinară, având latitudinea de a confirma sau de a infirma hotărârea. Hotărârea Biroului Permanent al S.Z.L.H. este definitivă, neputând fi atacată în nici un fel. La analiza circumstanțelor excluderii, în cadrul ședinței Biroului Permanent vor participa, în mod obligatoriu, persoana exclusă, precum și membrii biroului organizației din care acesta a făcut parte.

 

 

CAPITOLUL VI:DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR DE SINDICAT

 

Art.18: Membrii de  sindicat au următoarele drepturi:

a)     să-și organizeze și să-și desfășoare activitatea sindicală pe baza acestui statut sau în cazul organizațiilor cu statut propriu – pe baza statutului – fără a contraveni prevederilor Statutului S.L.Z.H.

b)    să-și aleagă în  mod liber reprezentanții în Consiliul Zonal al S.L.Z.H.

c)     să participe la luarea tuturor hotărârilor Consiliului Zonal, prin reprezentanții lor.

d)    să înainteze Consiliului Zonal propuneri, amendamente, măsuri, recomandări și să-și susțină opiniile.

e)     să fie asistați la negocierea și încheierea Contractelor Individuale de Muncă

f)      să beneficieze în mod egal de facilitățile obținute de S.L.Z.H.

g)    să primească asistență juridică gratuită în vederea soluționării unor incidente ivite ca urmare a încălcării de către administrație a drepturilor și intereselor  legitime.

h)    să primească, în condiții deosebite, ajutoare materiale din fondurile sindicatului. Cuantumul ajutoarelor vor fi prevăzute în Regulamentul Intern.

i)      să fie compensați material pentru contribuția adusă la buna desfășurare a activității de sindicat.

j)      să fie informați operativ și obiectiv asupra tuturor acțiunilor și activităților S.L.Z.H. și să participe la acțiuni de instruire sindicală.

k)     membrii de sindicat aflați în concediu medical, concediu pentru creșterea copilului sau în concediu fără plată nu plătesc cotizația în perioada respectivă, fără a-și pierde calitatea de membru de sindicat.

l)      alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare.

Art.19: Membrii de sindicat au următoarele îndatoriri:

a)     să cunoască și să respecte statutul S.L.Z.H.

b)    să achite lunar cotizația stabilită de Consiliul Zonal.

c)     să participe și să susțină activ S.L.Z.H. în lupta unită pentru apărarea drepturilor și intereselor membrilor de sindicat.

d)    să nu întreprindă acțiuni de natură a aduce prejudicii S.L.Z.H.sau organizației din care fac parte.

 

 

CAPITOLUL VII: ORGANELE DE CONDUCERE, DURATA MANDATULUI, ATRIBUȚII, MODUL DE ALEGERE ȘI REVOCARE

 

Art.20: Organele de conducere ale S.L.Z.H. sunt următoarele:

a)     Conferința Zonală;

b)    Consiliul Zonal;

c)     Biroul Permanent;

Art. 21: Organul superior de conducere este Conferința Zonală care se convoacă o dată la 5 ani, în sesiune ordinară. Conferința Zonală poate fi convocată și în sesiune extraordinară, ori de câte ori este nevoie. Convocarea Conferinței Zonale întră în competența Consiliului Zonal, la propunerea a cel puțin ¾ din numărul membrilor săi.

Art. 22: Conferința Zonală este constituită din delegați  desemnați de organizațiile sindicale afiliate, potrivit normei de reprezentare și este statutară în prezența a cel puțin 2/3 din numărul total al delegaților. Norma de reprezentare este stabilită de Consiliul Zonal, în funcție de numărul de  membri de sindicat pentru care s-a achitat cotizația în ultimele 12 luni anterioare datei Conferinței Zonale.

Art.23: Membrii Biroului Permanent și ai Comisiei de Cenzori sunt delegați de drept la Conferința Zonală.

Art.24: Conferința Zonală adoptă hotărâri cu majoritate simplă.

Art.25:  Data, locul, norma de reprezentare și ordinea de zi se stabilesc cu cel puțin 45 de zile înaintea desfășurării.

Art.26: Conferința Zonală are următoarele competențe:

a)     analizează activitatea S.L.Z.H. și a organelor de conducere.

b)    stabilește obiectivele și direcțiile de acțiune ale S.L.Z.H. pe termen mediu și lung.

c)     aprobă, amendează sau modifică Statutul S.L.Z.H.

d)    alege individual și pe funcție, prin vot secret, cu majoritate simplă, în etape succesive, membrii Biroului Permanent.

e)     alege comisia de cenzori.

Art. 27: Pentru funcții de conducere pot candida lideri din unitățile de învățământ care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a)     sunt membri ai Consiliului Zonal de cel puțin 5 ani.

b)    respectă prevederile Legii Sindicatelor precum și prevederile prezentului Statut.

c)     dau dovadă de competență profesională și conduită morală.

Mandatul celor aleși este de 5 ani.

Art. 28: Organul de conducere între conferințe este Consiliul Zonal care este constituit din reprezentanții organizațiilor sindicale afiliate care au cel puțin 15 membri de sindicat, în care sunt incluși de drept membrii Biroului Permanent.

La ședința Consiliului Zonal pot participa fără drept de vot și reprezentanții unităților de învățământ care au mai puțin de 15 membri de sindicat. Consiliul Zonal  este statutar constituit în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu majoritate simplă, prin vot deschis, cu excepțiile prevăzute de prezentul statut.

Art. 29: Consiliul Zonal se întrunește, de regulă, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Președintelui sau a Biroului Permanent.

Art.30: Consiliul Zonal are următoarele competențe:

a) asigură conducerea S.L.Z.H. între conferințe.

      b) suspendă sau eliberează din funcție orice membru din conducerea S.L.Z.H. și numește un înlocuitor  interimar până la convocarea Conferinței.

     c) duce la îndeplinire hotărârile Conferinței Zonale.

    d) elaborează obiectivele S.L.Z.H. pe termen mediu și lung.

    e) analizează și hotărăște asupra apelurilor, moțiunilor și propunerilor organizațiilor sindicale afiliate.

f) hotărăște declanșarea conflictelor de muncă și modalitățile de desfășurare a lor.

g) aprobă cererea de afiliere de noi organizații.

h) aprobă execuția bugetară pe anul precedent și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor.

i) aprobă cuantumul ajutoarelor materiale.

j) propune Conferinței Zonale modificări ale statutului.

K) convoacă Conferința Zonală.

l) elaborează și aprobă  Regulamentul Intern.

m) hotărăște afilierea sau retragerea S.L.Z.H. din organizațiile județene sau naționale.

n) orice alte atribuții stabilite de Conferința Zonală sau de Regulamentul propriu.

Art.31: Între ședințele Consiliului Zonal, conducerea S.L.Z.H. este asigurată de Biroul Permanent. Biroul Permanent este alcătuit din 5 membri aleși de Conferința Zonală pe următoarele funcții:

-       Președinte;

-       Vicepreședinte;

-       Secretar executiv;

-       2 membri;

   Atribuțiile membrilor pe departamente și pe domenii sunt reglementate în Regulamentul Intern.

Art.32: Persoanele alese în funcții de conducere în Biroul Permanent nu pot ocupa în același timp și funcția de lider de sindicat în unitatea de învățământ.

Art. 33: Biroul Permanent este statutar constituit în prezența a 4/5 din numărul membrilor săi, hotărârile se iau cu acordul a cel puțin 3 membri din Biroul Permanent.

Art. 34: Biroul Permanent se întrunește bilunar și ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui.

Art.35: Biroul Permanent are următoarele competențe:

a) asigură conducerea S.L.Z.H. între ședințele Consiliului Zonal.

b) informează Consiliul Zonal asupra stadiului îndeplinirii hotărârilor.

c) asigură și răspunde pentru derularea execuției bugetare.

d) hotărăște pentru convocarea Consiliului Zonal.

      e) desemnează reprezentanții S.L.Z.H. în diverse organisme de interes sindical sau profesional.

f) hotărăște asupra problemelor de personal și salarizare a personalului S.L.Z.H., precum și a indemnizațiilor și premiilor acordate membrilor organelor de conducere și salariaților, în raport cu activitatea depusă.

      g) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul Zonal.

Art.36: Activitatea Biroului Permanent este coordonată de către președinte care are și următoarele atribuții:

a) reprezintă S.L.Z.H. în raport cu terțe persoane juridice sau fizice.

b) reprezintă interesele S.L.Z.H. în raporturile cu federațiile sau confederațiile sindicale, cu sindicatele județene, cu patronatul, instituțiile statului, partidele politice și mass-media.

c) aprobă cheltuielile financiare ale S.L.Z.H.

d) informează Biroul Permanent asupra stadiului realizării programului de acțiune stabilit.

e) convoacă  Biroul Permanent și Consiliul Zonal.

f) conduce delegațiile S.L.Z.H. la negocieri sau în dialogul cu conducerile altor structuri sindicale sau deleagă această atribuție unui alt membru al Biroului Permanent.

g) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul Zonal sau Biroul Permanent.

Art.37: Comisia de cenzori este formată din 3 membri, dintre care unul este președinte. Comisia de cenzori este aleasă de către Conferința Zonală.

Art. 38: Comisia de cenzori verifică anual activitatea economică și financiară a S.L.Z.H. și informează Consiliul Zonal și Conferința Zonală.

 

 

CAPITOLUL VIII: PATRIMONIUL S.L.Z.H.

 

Art.39: Patrimoniul S.L.Z.H. este compus din bunuri mobile și imobile:

a) cotizația lunară a membrilor de sindicat.

b) donații, sponsorizări.

c) mijloace de inventar.

 

 

CAPITOLUL IX: COMASAREA, DIZOLVAREA, DISTRIBUIREA ȘI LICHIDAREA S.L.Z.H

 

Art.40: Comasarea sau dizolvarea S.L.Z.H. poate fi hotărâtă de Conferința Zonală,care este statutară  

în prezența a cel puțin ¾ din numărul delegaților,conform normei de reprezentare.

Hotărârile se iau cu votul a cel puțin 2/3 din numărul delegaților prezenți.

Art. 41: Conferința Zonală hotărăște asupra patrimoniului S.L.Z.H.

 

 

CAPITOLUL X: DISPOZIȚII FINALE

 

Art.42: S.L.Z.H. are siglă, sigiliu, drapel și legitimații proprii.

Art.43: Prezentul statut intră în vigoare în momentul adoptării lui în Conferința Zonală.

  
Anunturi
13.02.2023 17:14
Cereri... citeste
07.11.2021 21:34
Structura anului școlar 2021-2022; Ordin al minis... citeste
07.11.2021 18:33
CONTRACT COLECTIV DE MUNCA ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIV... citeste
Noutati ISJ
11.11.2021 15:23
Hotărùrea CA ISJ Vaslui Nr. 17 2021... citeste
07.11.2021 22:03
Hotărùri CA ISJ Vaslui 2021... citeste
07.11.2021 21:49
Hotărùri CA ISJ Vaslui 2020-2021... citeste
Legislatie
07.11.2021 21:40
CONTRACT COLECTIV DE MUNCA ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIV... citeste
07.11.2021 21:37
Monitorul Oficial nr. 1064/2021... citeste
31.01.2017 21:41
M.O. Nr. 89 si 90 din 31 ianuarie 2017... citeste
 


2011 - @ S.L.I. Zona Husi - Toate drepturile rezervate
HUSI, STRADA 1 DECEMBRIE NR 11, 735100, TEL./FAX 0235481922 slizhusi@yahoo.com